نمودار میله ای 2

ایده 70%
کاربر 42%
لوگو 75%
فروشگاه 80%
تست 69%
طراحی 84%
خلاقیت 90%
کاربران 79%
ایده 68%
لوگو 60%
فروشگاه 65%
لوگو 51%
ایده 70%
کاربر 42%
لوگو 75%
فروشگاه 80%
تست 69%
طراحی 84%
فروشگاه 65%

کلیدواژه خود را وارد کنید