درباره کارخانه

کارخانه زرد شمشال

مجموعه صنعتی زرد شمشال تولیدکننده انواع بیلت ، مقاطع و لوله های برنجی شامل اشکال گرد ، تسمه ، سه گوش، چهارگوش ، شش گوش ، هشت گوش و سایر اشکال هندسی و غیرهندسی )بصورت توپر و پروفیل( می باشد. این مجموعه توانایی تولید انواع میله و لوله برنجی از قطر 10میلی متر تا بیش از 100میلی متر را داراست. جهت تضمین کیفیت محصولات تولیدی بصورت مداوم با انواع تست های کنترل کیفیت از قبیل آنالیز شیمیایی روی مذاب، محصول نیم ساخته و مقاطع برنجی توسط دستگاه کوانتومتری لب جونیور انجام می پذیرد. همچنین بر روی محصول نهایی تست های تعیین سختی سطح و عمق مقاطع برنجی توسط دستگاه سختی سنج؛ اندازه گیری درصد ازدیاد طول نسبی و میزان استحکام کششی مقاطع برنجی توسط دستگاه تست استحکام کششی ؛ و بررسی ساختار میکروسکوپی و بررسی فازها در مقاطع برنجی توسط دستگاه میکروسکپی متالوگرافی انجام می شود.

 

We are manufacturer of brass rods and brass bars with wide range of alloy grades and profiled shapes like round, bar, triangular, rectangular, hexagonal, eight ears (rod and hollow section) and other sections. Our brass extrusion rods size ranges from 10 mm diameter to 100 mm as per required material grade. All our products are compulsorily passed through spectrometer testing for alloy composition testing and hence we guarantee the material grade composition

کلیدواژه خود را وارد کنید